Ritningar

Efter att en produkt har formgivits/konstruerats måste formen dokumenteras på
något sätt för att kunna produceras.

Vanligt är att de produkter jag formger åtföljs av någon form av ritning eller
ritningsunderlag. Det kan vara från några skisser med huvudmåtten angivna,
så att en konstruktör sedan kan ha denna som underlag vid det egentliga
konstruktions- och ritningsarbetet, till att jag gör produktionsritningar.

Om uppdragsgivaren har egen konstruktionsavdelning kan det vara att föredra
att denna gör detaljkonstruktionsarbetet eftersom de oftast har djupare
specialkunskaper i fråga om anpassning till olika produktionsmetoder,
och det egna företagets rutiner för ritningar.
Oftast är det också ekonomiskt fördelaktigt för uppdragsgivaren att göra så.

Vid behov kan jag ta fram ritningar till de produkter som formges,
endera på papper eller i elektronisk form i en mängd olika format.

 

Bakåt

Tillbaka