Hur går ett designuppdrag till

Ett projekt/uppdrag kan gå till på ett antal olika sätt.

Beroende på projektets art och uppdragsgivarens önskemål
anpassas uppdraget.
Dock finns en arbetsgång som kan kallas "den vanliga",
och den beskriver jag kortfattat här.

 

Inledning
Kontakt tas och industridesignern tittar på projektet.

En offert utarbetas och lämnas till kunden. I offerten beskrivs uppdraget
och målsättningen kortfattat. En tidplan upprättas där olika faser i uppdraget
beskrivs, samt kostnaderna för dessa.

Efter att offerten accepteras påbörjas arbetet

Fas 1
Vanligtvis indelas ett uppdrag i tre faser.

Den första består till stor del av problemanalys och målanalys,
informationsinsamling och bearbetning, idégenerering och framtagande
av enkla handgjorda skisser/skissmodeller där olika idéer visualiseras.
Ibland förekommer även enkla funktionsmodeller.

Första fasen avslutas oftast med att materialet presenteras för kunden.

Fas 2
Utifrån materialet från fas ett väljs någon, eller en kombination av idéer ut
för att arbetas vidare med i fas två.

De valda idéerna vidareutvecklas. Kompletterande information söks och
appliceras. Nya visualiseringar ( skisser, modeller) görs.

Fas två avslutas med att materialet presenteras för kunden,
som utifrån detta gör nya val.

Fas 3
Under den sista fasen utarbetas det slutgiltiga förslaget/förslagen.
En mera noggrann visualisering görs.
(3D-modellering i dator för framställande av bilder är vanligt.)

Konstruktionsunderlag i form av enklare ritningar utarbetas. Beroende på
typ av uppdrag kan framtagandet av en realistisk slutmodell vara aktuellt.

Fas tre och uppdraget avslutas genom att materialet presenteras och
skisser, ritningsunderlag och eventuella modeller överlämnas till kunden.

Uppföljning
Efter slutpresentationen fortsätter ibland uppdraget med uppföljning
och justeringar. Vanligtvis sker detta med timdebitering.

 

Bakåt

Tillbaka